Panorama: Ausblick von St. Petri Kirchturm in Richtung SüdWest

Panorama: Ausblick von St. Petri Kirchturm in Richtung SüdOsten

Panorama: Ausblick von St. Petri Kirchturm in Richtung Norden

Panorama: In der Mitte der St. Petri Kirche

Panorama: Strasse vor dem Buxtehuder Abthaus